آلیش

امروز تيم ملى آليش بانوان اعزام مى شود/در جستجوى اولين مدال هاى جهانى

تا یکسال پیش آلیش بانوان مازندران وجود خرجی هم نداشت، اما آنقدر هیات کشتی استان پافشاری کرد و آنچنان ستاره اسماعیلی کوشید تا تیم ملی ایران در سفر جهانی اش دو مازنی را به همراه دارد.

ادامه نوشته »